remaining

แปลว่า


adj ที่เหลือ
ความหมายเหมือนกับ: left over , left , odd , unexpended
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เหลืออยู่
adj สุทธิ (ราคา)
ความหมายเหมือนกับ: pure , excluding
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเหลือหลังหักค่าสิ่งอื่นแล้ว
adj ที่เหลือเป็นเศษ
adj ซึ่งเหลืออยู่
ความหมายเหมือนกับ: leftover , surplus
adj เกิน
ความหมายเหมือนกับ: extra , excess , superfluous
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นส่วนเกิน , เหลือเกิน
adj ซึ่งรอดชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: enduring

คำที่มี "remaining" ในคำ


only remaining adj ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top