relevant

แปลว่า


adj เข้าประเด็น
ความหมายเหมือนกับ: pertinent
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน , ตรงประเด็น , ซึ่งสัมพันธ์กัน
คำตรงข้าม: irrelevant
adj สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: essential , significant
คำที่เกี่ยวข้อง: มีความหมาย

คำที่มี "relevant" ในคำ


relevant to vt อ้างอิง
ความหมายเหมือนกับ: mention

irrelevant adj ไม่สัมพันธ์กัน
ความหมายเหมือนกับ: unconnected , unrelated
คำตรงข้าม: relevant

irrelevantly adv อย่างไม่สัมพันธ์กันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top