relaxed

แปลว่า


adj ซึ่งผ่อนคลาย
ความหมายเหมือนกับ: untroubled , ease , comfortable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งรู้สึกสบาย

คำที่มี "relaxed" ในคำ


relaxedly adv อย่างผ่อนคลายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top