rejoice

แปลว่า


vi ปิติยินดี
ความหมายเหมือนกับ: be glad , delight , enjoy , exult
คำที่เกี่ยวข้อง: ปลื้มใจ , ดีใจ , มีความสุข
vt ทำให้ปิติยินดี
ความหมายเหมือนกับ: make happy , gladden , please
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ปลื้มใจ , ทำให้เป็นสุข

คำที่มี "rejoice" ในคำ


rejoice at phrv ปลื้มปิติกับ
ความหมายเหมือนกับ: delight in , glory in

rejoice in phrv ยินดีใน
ความหมายเหมือนกับ: delight in , glory in

rejoice in phrv ได้ครอบครอง (สิ่งที่ดี)
ความหมายเหมือนกับ: glory in

rejoice over phrv ยินดีเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: glory in , rejoice at , rejoice in , take in

rejoice over phrv ดีใจใน
ความหมายเหมือนกับ: delight in , rejoice at , rejoice inค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top