rectify

แปลว่า


vt ทำให้ถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: adjust , correct
คำที่เกี่ยวข้อง: แก้ให้ถูก
vt เปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรง (ทางไฟฟ้า)
vt หาความยาวของเส้นโค้ง (ทางคณิตศาสตร์)