recording

แปลว่า


n การบันทึก
ความหมายเหมือนกับ: documentation , record-keeping
คำที่เกี่ยวข้อง: บันทึก , เทปบันทึก

คำที่มี "recording" ในคำ


self-recording adj บันทึกโดยอัตโนมัติ

tape recording n การบันทึกเสียงบนแถบแม่เหล็กค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top