recorded delivery

แปลว่า


n การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน
คำที่เกี่ยวข้อง: การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top