receptive

แปลว่า


adj ซึ่งรับไว้
ความหมายเหมือนกับ: reponsive

คำที่มี "receptive" ในคำ


preceptive adj ที่สั่งสอนอบรมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top