recapture

แปลว่า


vt พบอีก
ความหมายเหมือนกับ: reexperience
คำที่เกี่ยวข้อง: ปะสบอีก , นึกถึงอีก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top