rebuff

แปลว่า


vt บอกปัด
ความหมายเหมือนกับ: refuse , reject , spring
คำที่เกี่ยวข้อง: ปฏิเสธ
n การบอกปัด
ความหมายเหมือนกับ: refusal , repulse , snub
คำที่เกี่ยวข้อง: การปฏิเสธ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top