readjust

แปลว่า


vt ปรับแก้ไขใหม่
ความหมายเหมือนกับ: rearrange , methodize
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำใหม่

คำที่มี "readjust" ในคำ


readjustment n การจัดเตรียมใหม่
ความหมายเหมือนกับ: renewalค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top