rare

แปลว่า


adj ซึ่งหายาก
ความหมายเหมือนกับ: few , infrequent , uncommon
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ค่อยมี , ไม่บ่อย
คำตรงข้าม: common
adj ซึ่งมีค่า
ความหมายเหมือนกับ: excellent , fine , valuable
คำที่เกี่ยวข้อง: เลิศ , ประเสริฐ
adj เบาบาง (อากาศ)
ความหมายเหมือนกับ: ethereal , light
adj ไม่สุกมาก
ความหมายเหมือนกับ: undercooked
คำที่เกี่ยวข้อง: กึ่งสุก
sl สุดยอด
คำที่เกี่ยวข้อง: ดีเยี่ยม

คำที่มี "rare" ในคำ


rare bird n คนหรือสิ่งที่หายาก
ความหมายเหมือนกับ: rarity , rara avis

rare earth n ออกไซด์ของธาตุหายาก

rarebit n อาหารจานร้อนชนิดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: welshrarebit

rare-earth element n ธาตุหายาก
ความหมายเหมือนกับ: rare-earth metal

rare-earth metal n ธาตุหายาก
ความหมายเหมือนกับ: rare-earth element

rarefied adj ซึ่งมีอ็อกซิเจนอยู่น้อยกว่าปกติ

rarefy vt ทำให้เบาบาง
ความหมายเหมือนกับ: attenuate , dilute

rarefy vi เบาบาง
ความหมายเหมือนกับ: empty

rarefy vt ทำให้หายาก

rarely adv นานๆ ครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: infrequently

rarely adv ไม่ธรรมดา
ความหมายเหมือนกับ: unusually

rareripe n ซึ่งสุกหรืองอมเร็ว

rareness n สิ่งหายาก
ความหมายเหมือนกับ: scarcity

rarefaction n สุญญากาศ
ความหมายเหมือนกับ: blankness , emptiness

infrared adj เกี่ยวกับอินฟราเรด

infrared n แสงอินฟราเรด

welshrarebit n อาหารจานร้อนชนิดหนึ่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top