random

แปลว่า


adj โดยการสุ่ม
adj ซึ่งไม่มีแบบแผน
ความหมายเหมือนกับ: haphazard
คำที่เกี่ยวข้อง: ตามอำเภอใจ

คำที่มี "random" ในคำ


random-access memory n หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อคือ RAM)

randomise vt สุ่มตัวอย่าง

randomize vt สุ่มตัวอย่าง

randomly adv อย่างไร้แบบแผน
ความหมายเหมือนกับ: incoherently

randomness n ความไม่มีแบบแผน

at random idm แบบสุ่มค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top