raid

แปลว่า


n การจู่โจม
ความหมายเหมือนกับ: attack , foray
คำที่เกี่ยวข้อง: การโจมตี
n การทำให้ราคาหุ้นตกลงโดยผิดกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: การปั่นหุ้น
vt จู่โจม
คำที่เกี่ยวข้อง: โจมตี
vt ปล้น
ความหมายเหมือนกับ: steal