put together

แปลว่า


phrv ทำให้รวมกัน
ความหมายเหมือนกับ: lay together
phrv รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
phrv รวบรวม (สิ่งที่กระจัดกระจาย)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top