put together

แปลว่า


phrv ทำให้รวมกัน
ความหมายเหมือนกับ: lay together
phrv รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
phrv รวบรวม (สิ่งที่กระจัดกระจาย)