put to death

แปลว่า


vt ฆ่า
ความหมายเหมือนกับ: murder , kill
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ตาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top