proselytize

แปลว่า


vt ทำให้เปลี่ยนศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: evangelize , convert
คำที่เกี่ยวข้อง: ชักชวนให้เปลี่ยนศาสนา
vi เปลี่ยนศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: evangelize , convert


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top