projector

แปลว่า


n เครื่องฉายภาพสไลด์
n ผู้วางโครงการ

รูปภาพ


projector เครื่องฉายภาพสไลด์เครื่องฉายภาพสไลด์

หมวดคำ


คำที่มี "projector" ในคำ


overhead projector n เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)

slide projector n เครื่องฉายสไลด์
ความหมายเหมือนกับ: tachistoscope , optical projector

optical projector n เครื่องฉายสไลด์
ความหมายเหมือนกับ: slide projector , tachistoscopeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top