profuse

แปลว่า


adj ที่มากมาย (ค่อนข้างเกินจำเป็น)
ความหมายเหมือนกับ: extravagant , luxuriant
คำตรงข้าม: limited , scant
adj สุรุ่ยสุร่าย