print

แปลว่า


n ตัวพิมพ์
n สิ่งที่ใช้พิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: reprint , impression
n ผ้าพิมพ์
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาพพิมพ์
n วิธีการพิมพ์
คำที่เกี่ยวข้อง: การพิมพ์
n รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์ม
คำที่เกี่ยวข้อง: รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์มหรือกระจก
vt พิมพ์
คำที่เกี่ยวข้อง: ประทับ , พิมพ์หนังสือ
vt เขียนด้วยตัวพิมพ์
vi เขียนด้วยตัวพิมพ์
vt ประทับใจ