primary

แปลว่า


adj ในขั้นแรก
ความหมายเหมือนกับ: primitive
คำที่เกี่ยวข้อง: อันดับแรก , ระยะแรก
adj ที่สำคัญที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: chief , prime , main
adj ในขั้นพื้นฐาน
ความหมายเหมือนกับ: basic , elemental
adj ที่มีมาดั้งเดิม
adj ในชั้นประถม
n สิ่งที่เป็นลำดับแรก
n สิ่งที่เป็นพื้นฐาน
n รูปแบบดั้งเดิม