prejudiced

แปลว่า


adj ที่ซึ่งลำเอียง
คำตรงข้าม: unbiased , unprejudiced
adj ใจแคบ
ความหมายเหมือนกับ: close-minded , bigoted
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ
adj ลำเอียง
ความหมายเหมือนกับ: partial
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ยุติธรรม
คำตรงข้าม: unbiased , impartial
adj ดื้อดึง
ความหมายเหมือนกับ: stubborn , biased
adj ซึ่งเชื่อว่าเป็นไปได้
ความหมายเหมือนกับ: prepossessed