precise

แปลว่า


adj แม่นยำ
ความหมายเหมือนกับ: accurate , correct , explicit
คำที่เกี่ยวข้อง: แน่นอน , ถูกต้อง , เที่ยงตรง
adj จู้จี้
ความหมายเหมือนกับ: fastidious , rigid
คำที่เกี่ยวข้อง: พิถีพิถัน , ระมัดระวัง