precipitate

แปลว่า


vt เร่งให้เกิดเร็วขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: accelerate
vt ส่งไปอย่างรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: hurry
vi ตกตะกอน
ความหมายเหมือนกับ: drop , fall
คำตรงข้าม: rise , soar
vt ทำให้ตกตะกอน
ความหมายเหมือนกับ: drop , fall
คำตรงข้าม: rise , soar
adj หุนหันพลันแล่น
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำอย่างรีบเร่งไม่ได้คิดก่อน
adj ทันทีทันใด
n ตะกอน

คำที่มี "precipitate" ในคำ


precipitately adv อย่างหุนหันพลันแล่น

precipitately adv อย่างทันทีทันใด

precipitate into phrv เร่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top