pre-assemble

แปลว่า


vt ซึ่งสร้างไว้ล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: fabricate , perform
คำที่เกี่ยวข้อง: สร้างชิ้นส่วนไว้ก่อน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top