portage

แปลว่า


n การขนย้าย
ความหมายเหมือนกับ: carriage , transport , delivery
คำที่เกี่ยวข้อง: การขนส่ง , ค่าขนย้าย , ค้าขนส่ง
vi ขนย้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: ขนส่ง
vt ขนย้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: ขนส่ง