point to

แปลว่า


vt มุ่งความสนใจไปที่
phrv พูดเป็นนัยเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: point at
คำที่เกี่ยวข้อง: บอกใบ้ในเรื่อง
vt ชี้ทาง
ความหมายเหมือนกับ: point , predict
คำที่เกี่ยวข้อง: บอกทาง , บ่งบอก , ชี้ให้เห็น
phrv ชี้ที่
phrv แนะอ้อม ๆ
ความหมายเหมือนกับ: hint at
คำที่เกี่ยวข้อง: พูดอ้อมค้อม
vt พูดถึง
ความหมายเหมือนกับ: mention
คำที่เกี่ยวข้อง: เอ่ย , บ่งถึง