point of view

แปลว่า


n ความเห็น
ความหมายเหมือนกับ: outlook , opinion
คำที่เกี่ยวข้อง: แง่คิด , มุมมอง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top