placate

แปลว่า


vt ทำให้สงบลง
ความหมายเหมือนกับ: satisfy , pacify , mollify
คำที่เกี่ยวข้อง: พูดหรือทำให้คลายความโกรธ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top