pity

แปลว่า


n ความเสียดาย
ความหมายเหมือนกับ: shame
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอับอาย
n ความสงสาร
ความหมายเหมือนกับ: compassion , mercy
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเห็นใจ , ความเวทนา , ความเห็นอกเห็นใจ , ความสังเวช
คำตรงข้าม: cruelty , pitilessness
vt สงสาร
ความหมายเหมือนกับ: feel for , sympathize
คำที่เกี่ยวข้อง: เมตตา , เวทนา , เห็นใจ