pickings

แปลว่า


n สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้
ความหมายเหมือนกับ: profits , earnings
n สิ่งที่ถูกเลือก
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ได้รับการคัดสรร
n สิ่งที่ได้มาอย่างทุจริต (เช่น เงินทองหรือสิ่งของต่างๆ)