petition

แปลว่า


n การร้องเรียน
คำที่เกี่ยวข้อง: การร้องทุกข์ , การถวายฎีกา
n การอ้อนวอน
ความหมายเหมือนกับ: appeal , solicitation
คำที่เกี่ยวข้อง: การสวดอ้อนวอน , การขอร้อง
n คำร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: ฎีกา , คำร้องเรียน
n คำอ้อนวอน
ความหมายเหมือนกับ: prayer , request , supplication
คำที่เกี่ยวข้อง: คำขอร้อง
vt ร้องเรียน
คำที่เกี่ยวข้อง: ถวายฎีกา , ร้องทุกข์
vt อ้อนวอน
ความหมายเหมือนกับ: appeal , request , solicit
คำที่เกี่ยวข้อง: ขอร้อง

คำที่มี "petition" ในคำ


petitioner n ผู้ที่ร้องเรียน
ความหมายเหมือนกับ: suppliant , supplicant

petition for phrv ร้องทุกข์

competition n การแข่งขัน
ความหมายเหมือนกับ: rivalry , contest , contention

repetition n การเกิดซ้ำ
ความหมายเหมือนกับ: recurrence , repeating

repetition n การพูดซ้ำ
ความหมายเหมือนกับ: restatement , tautology

repetition n สำเนา
ความหมายเหมือนกับ: replicationค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top