perplexity

แปลว่า


n ความงุนงง
ความหมายเหมือนกับ: bewilderment , uncertainty
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสับสน , ความไม่แน่ใจ
คำตรงข้าม: composure , stillness
n เรื่องที่น่าพิศวงงงงวย
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ทำให้สับสนงุนงง