perplexity

แปลว่า


n ความงุนงง
ความหมายเหมือนกับ: bewilderment , uncertainty
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสับสน , ความไม่แน่ใจ
คำตรงข้าม: composure , stillness
n เรื่องที่น่าพิศวงงงงวย
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ทำให้สับสนงุนงง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top