permit

แปลว่า


vt อนุญาต
ความหมายเหมือนกับ: allow , let
คำที่เกี่ยวข้อง: ยินยอม , เห็นพ้อง , เห็นชอบ
คำตรงข้าม: forbit , prohibit
n ใบอนุญาต
ความหมายเหมือนกับ: license

คำที่มี "permit" ในคำ


permit in phrv อนุญาตให้เข้า
ความหมายเหมือนกับ: allow in

permit into phrv อนุญาตให้เข้า
ความหมายเหมือนกับ: allow into

permit out phrv อนุญาตให้ออกไปข้างนอก
ความหมายเหมือนกับ: allow out

permit through phrv ยอมให้ผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: allow through

permit up phrv ยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย)
ความหมายเหมือนกับ: allow up

permit of phrv ยอมให้เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: admit of

be permitted aux สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)
ความหมายเหมือนกับ: be allowed

travel permit n หนังสือเดินทาง
ความหมายเหมือนกับ: indentification , visa , authorizationค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top