performer

แปลว่า


n ผู้กระทำ
ความหมายเหมือนกับ: executant , player , entertainer
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ปฏิบัติ , ผู้แสดง , ผู้เล่น

คำที่มี "performer" ในคำ


nonperformer n ผู้ล้มเหลว
ความหมายเหมือนกับ: failure

male performer n นักแสดงชาย

female performer n นักแสดงหญิงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top