penalize

แปลว่า


vt ทำโทษ
ความหมายเหมือนกับ: punish , fine , imprison
คำที่เกี่ยวข้อง: ลงโทษทัณฑ์ , ลงอาญา
คำตรงข้าม: excuse , pardon

คำที่มี "penalize" ในคำ


penalize for phrv ลงโทษค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top