pathology

แปลว่า


n พยาธิวิทยา (ทางการแพทย์)
ความหมายเหมือนกับ: parasitology

คำที่มี "pathology" ในคำ


psychopathology n จิตพยาธิวิทยาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top