pass away

แปลว่า


phrv ใช้ (เวลาเย็น)
phrv หายไป
ความหมายเหมือนกับ: go away , go off
คำที่เกี่ยวข้อง: เลิก , ยุติ
phrv เสีย
ความหมายเหมือนกับ: conk out , kick off , pass on
คำที่เกี่ยวข้อง: จากไป (ตาย) , เสียชีวิต

คำที่มี "pass away" ในคำ


go off} pass away phrv ยกเลิกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top