parry

แปลว่า


vi ปัดป้อง
ความหมายเหมือนกับ: evade , sidestep
คำที่เกี่ยวข้อง: หลบ , หลีก , หลบเลี่ยง
vt ปัดป้อง
ความหมายเหมือนกับ: evade , sidestep
คำที่เกี่ยวข้อง: หลบ , หลีก
n การป้องปัด
คำที่เกี่ยวข้อง: การหลบหลีก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top