overweight

แปลว่า


adj ที่มีน้ำหนักมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: plump , heavy
คำตรงข้าม: lean , thin


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top