overused

แปลว่า


adj ซึ่งวางในร้านจนเก่า
ความหมายเหมือนกับ: hackneyed
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นเรื่องเก่า
คำตรงข้าม: fresh , creative