overtime

แปลว่า


n เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ
ความหมายเหมือนกับ: extra working time
n เงินพิเศษสำหรับงานนอกเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: เงินค่าล่วงเวลา
n ระยะเวลาที่เพิ่มจากเวลาปกติในการแข่งขัน
ความหมายเหมือนกับ: extra time
adv นอกเวลาปกติ
คำที่เกี่ยวข้อง: ล่วงเวลา