overspending

แปลว่า


n ความฟุ่มเฟือย
ความหมายเหมือนกับ: improvidence , prodigality
คำที่เกี่ยวข้อง: ความฟุ้งเฟ้อ , ความสุรุ่ยสุร่าย