overhead

แปลว่า


adj ที่อยู่เหนือหัว
ความหมายเหมือนกับ: aerial , upper
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว
adv ที่อยู่เหนือหัว
ความหมายเหมือนกับ: above , in the sky
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว
คำตรงข้าม: below
n ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ

คำที่มี "overhead" ในคำ


overhead camshaft n แกนลูกเบี้ยวที่ติดตั้งอยู่บนหัวเครื่องยนต์

overhead projector n เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)

overhead railway n รางรถไฟสำหรับแล่นเหนือถนนหรือรางเส้นอื่น

overheads n ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
ความหมายเหมือนกับ: overhead , expenses , costค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top