overbalance

แปลว่า


vt ทำให้ไม่สมดุล
ความหมายเหมือนกับ: exceed , transcend
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หนักกว่า , ทำให้สำคัญกว่า
vi ไม่สมดุล
ความหมายเหมือนกับ: exceed , transcend