overarch

แปลว่า


vt เป็นรูปโค้งเหนือ
คำที่เกี่ยวข้อง: มีลักษณะโค้งอยู่ด้านบน
vt ทำให้เป็นรูปโค้งเหนือบางสิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้โค้งอยู่บนบางสิ่ง