over and above

แปลว่า


idm นอกเหนือจาก
คำที่เกี่ยวข้อง: มากกว่าหรือยิ่งกว่าบางสิ่ง
adj นอกจาก
adj นอกจาก
คำที่เกี่ยวข้อง: นอกเหนือจาก