output

แปลว่า


n ปริมาณของสิ่งที่ผลิตได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลผลิต
n ข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์
คำตรงข้าม: input
n ผลผลิต
ความหมายเหมือนกับ: production , yield
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลิตผล , ผลิตภัณฑ์
vt แสดงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ออกมาทางหน้าจอหรือเครื่องพิมพ์
คำตรงข้าม: input