outlive

แปลว่า


vt มีชีวิตอยู่นานกว่า
ความหมายเหมือนกับ: outlast , survive
vt ทำให้มีอายุยาวนานกว่า
ความหมายเหมือนกับ: outlast , last