out of bounds

แปลว่า


idm ห้ามเข้า
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้ามผ่าน
idm นอกเขตสนาม (หรือพื้นที่ที่ใช้ในการเล่นกีฬา)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top